Algemene voorwaarden

Artikel 1.1 Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijk examens en de rechten en plichten van de leerling. Verder te noemen de ”leerling” en de zelfstandige rijschool-onderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”

Artikel 1.2 Omschrijving.

a. Met “de leerling” wordt bedoeld; de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;
b. Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, die rijonderricht aan de leerling verzorgt;

Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. Gegeven door een bevoegde rij-instructeur(trice) van de rijschool;
b. Met een tijdsduur van 60 minuten per rijles;
c. Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht;
d. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool.

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zorgt ervoor dat:
a. De leerling zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt;
b. Dat er een w.a.-verzekering is afgesloten
c. De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden;
d. De leerling met zoveel mogelijke spoed wordt opgeleid tot het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Leerling.

De leerling dient:
a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen;
b. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
c. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur van tevoren aan de rijschool te worden gemeld;
d. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur voor het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd;
e. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;

Artikel 5. Betaling.

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeldt op de voorzijde van deze overeenkomst te voldoen;
b. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;
c. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten;
d. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken.

Artikel 6. Beëindiging rijopleiding.

a. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum duur van 6 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;
b. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beeindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beiinvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

a. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen;
b. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8.

a. Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.